پیدا

خارجه قطر با سخن علی (ع) پاسخ داد!

درخواست حذف اطلاعات

خارجه قطر در واکنش به مواضع اخیر رسانه های سعودی و اماراتی علیه کشورش جمله ای از علی (ع) نوشت که فرموده اند “هر زخمی دوایی دارد … جز اخلاق بد که درمانی ندارد.  خارجه قطر